Västra Skedvi Bygdegård
7 december kl 18.00

Anmälan senast 25 november

Örjan 070-8155271
Emma 072-0026787

Senaste nytt om fiberprojektet

IP-Only kommer att fullfölja hela
fiberprojektet "Lersäter-Västra Skedvi"

Detta besked gavs av IP-Onlys projektledare för vårt projektområde under ett informellt möte onsdagen den 24/4 2019 i närvaro av projektansvarig för Transtema, som anlitats av IP-Only för det operativa genomförandet av projektet, samt f d lokala projektledare för Lersäters- och Västra Skedvi-områdena.


Ambitionen och den tidsplan som efter ”pausen” gäller för olika delar av projektet är att allt skall vara klart under innevarande kalenderår (2019). Som i alla anläggningsprojekt av det här slaget kan man förstås inte lova, att man inte stöter på problem, som ytterligare fördröjer slutdatum, men i nuläget är det inte något man räknar med. Tvärtom är arbetet i full gång och den första slingan med ca 90 abonnenter (av mellan 500 och 600) kommer att driftsättas inom kort.


I projektet finns fyra noder - förgreningspunkter i ett datornätverk som kan sända, ta emot och vidarebefordra data till/från ett visst antal abonnenter. Två av noderna ligger i Lersäterområdet öster om Kolsva, en ligger vid herrgården i Kolsva och en ligger i Spaboda. Alla noderna är byggda och nödvändig el har dragits till dem, det mesta under den s k pausen. Utbyggnadsstrategin är att börja driftsättningen längst österut vid nod 1 och sedan successivt jobba sig västerut till i tur och ordning nod 2, 3 och 4 (vid Spaboda), hela tiden med uppkopplade slingor i ryggen.


Kanalisationen(”grävningen”) sker i princip efter samma mall men kan undantagsvis tidigareläggas på ett eller annat delområde, om det föreligger rationella skäl för detta. Det har exempelvis under ”pausen” skett i Bjurnäs i ett samförläggningsprojekt med Vattenfall. Inget område kan dock driftsättas, förrän alla är kopplade till en nod, som i sin tur är uppkopplad.

 

Kanalisationstillstånden från Trafikverket och berörda markägare är klara för större delen av projektet. Om fortsatta diskussioner med kvarvarande tveksamma markägare inte resulterar i påskrift, kommer man att i första hand försöka gå förbi fastigheterna ifråga genom att ändra nätdesignen, och om inte det är möjligt, ansöka om ”ledningsrätt”, vilket med all sannolikhet kommer att beviljas med tanke på att stabilt bredband idag betraktas som viktig infrastruktur i samhället. Utdragna processer av det här slaget är (tillsammans med exceptionella naturgeografiska hinder) den mest troliga orsaken till en ytterligare försening av projektet, om det skulle inträffa.


Organisatoriskt är det här ett IP-Only-projekt. Dock anlägger man inte i egen regi utan har som nämnts ovan anlitat Transtema som entreprenör. Transtema tecknar i sin tur avtal med grävmaskinsbolag, som utför kanalisationen. I vår-sommar-höst kommer flera sådana företag att involveras. Man räknar inte med att det föreligger någon brist på resurser i det fallet.


Grävmaskinisterna kommer att utnyttja kartskisser, som ritades när Datel före ”pausen” installerade kopplingsdosor i husen. Det är viktigt att varje fastighetsägare kan bistå med information om eventuellt korsande elkablar eller andra hinder man måste ta hänsyn till vid kanalisationen. Eftersom en del grävmaskinsbolag kan ha utländsk personal, kan språksvårigheter uppstå, när man måste informera om sådana saker eller vill framföra synpunkter av annat slag. För att undvika språkproblem kommer Transtema att se till att det alltid skall vara möjligt att kalla på svensktalande projektledare, när det föreligger behov av det.


Alla som har tecknat anslutningsavtal kommer alltså att få fiber installerad.


I samband med kanalisationen kommer övriga som bor ”längs vägen” att få ett erbjudande att ”hoppa på tåget”, om man ångrar sitt tidigare ”nej”. Kostnaden för anslutning i nuläget är inte fastställd, men man kan räkna med betydligt högre avgifter i ett senare skede, när arbetsfordon och personal inte längre finns på plats. Bor man inte ”längs vägen” utan mera avlägset kan speciella villkor gälla.


Ytterligare information och synpunkter ”med Lersäter-förtecken” kan man ta del av på Landsbygdsfiber på Facebook.

 

IP-Only kommer att fortsätta med lägesrapporter ungefär var tredje månad till alla som tecknat avtal om anslutning. Statusrapportering finns även på deras hemsida. Sök på ”malardalen.ip-only.se” och titta efter rubriken Lersäter-Västra Skedvi. Och vill man diskutera anslutningsfrågor är det IP-Onlys kundtjänst som gäller (tel. 0200-430000).

 

Bengt Sundeck

  © vskedvi.se  2011                                                                                                                             Senast ändrad 2019-11-13