Bakgrund:

En övertygelse om behovet av ett fibernät i bygden

Bredband har idag etablerat sig som en synnerligen viktig del av infrastrukturen i samhället. Det är nog väldigt få som inte utnyttjar tekniken i ett stort antal sammanhang i arbetslivet, i hushållet och på fritiden. Och här är vi enligt folk i branschen bara i början av utvecklingen.


Behovet av datakraft kommer att öka kraftigt.


•   Telefonin kommer att bli alltmer bredbandsbaserad i takt med att kopparnätet avvecklas.


•   TV-tittandet kommer att bli alltmer bredbandsberoende i takt med att vi övergår till och

    vänjer oss vid att titta på TV-programmen på tider som passar oss, att titta på live-sändningar

    i sport- och andra sammanhang, att ladda hem filmer . . . Allt sådant s k streamat material

    via SVT Play, youtube, Netflix  osv fordrar kraftfull bredbandsuppkoppling i alla avseenden.


•   Internetanvändningen spås explodera i framtiden. Endast fantasin säger man sätter gränser

    för vad tekniken kan användas till. Kända exempel idag är kontakter med myndigheter, banker

    och andra serviceorgan, (internet)handlare, affärs- och samarbetspartners, vänner m fl, styrning

    av viktiga funktioner i hemmet och på arbetet, t ex trygghetslarm och mjölkrobotar, information

    via uppslagsverk, tidningar, sociala medier, handlare och tillverkare . . . om fakta, aktualiteter,

    samhällsdebatt, sortiment och apparatbeskrivningar . . .


Exemplen kan mångfaldigas, vilket idag säkert inte är någon nyhet för de allra flesta.


Bredbandsanvändningen i framtiden kommer att kräva en teknik, som kännetecknas av hög

kapacitet, stabilitet och hastighet. På landsbygden handlar det om bredband via fiber, som har

alla dessa kvaliteter. Fibern slår det mobila alternativet i alla nämnda avseenden och är dess-

utom billigare att abonnera på.


Vad gäller det mobila (men inte fibern) försämras stabiliteten av terräng- och väderförhållanden.

Den väsentliga flaskhalsen för landsbygdens del ligger emellertid i det begränsade antalet master

och deras kapacitet. Om många kopplar upp sig samtidigt kommer den totala kapaciteten inte att

räcka till med störningar som följd, precis vad många i Västra Skedvis projektområde enligt

rapporter upplevde i somras, när ”fritidsfolket” var på plats. Det är också vad som kommer att

hända när kopparnätet släcks ner och alla blir hänvisade till det mobila nätet samtidigt som

behovet av datakraft ökar p g a ”utvecklingen”.


Med detta sagt skall också sägas att det mobila nätet fyller en viktig funktion i många samman-

hang, när man inte har tillgång till sin fiber. Teknikerna kompletterar varandra, men för att det

mobila alternativet skall fungera störningsfritt, fordras att den tunga trafiken sker via fiber.2016-11-22