Historik:

Den krokiga vägen

Vägen fram till dagens glädjande besked har för Västra Skedvis del varit krokig, och vi har i projekteringsgruppen, som bildades redan den 6 mars 2013 på ett välbesökt möte i Bygdegården,

tvingats anpassa oss till nya förutsättningar vid flera tillfällen för att inte behöva ge upp.


•   Från början förhandlade vi fram en uppgörelse med Köping Kabel-TV om att de med vår hjälp

    skulle bygga och därefter äga och driva nätet. Vi skulle betala insatser, som vi satte till max

    25.000:- per anslutet hushåll samt abonnemangsavgifter i förekommande fall. Söktrycket på

    Länsstyrelsens bidragspengar var vid ansökningstillfället i augusti 2015 inte så stort, varför

    konceptet förmodligen hade gått i lås. Köping Kabel-TV drog sig dock ur överenskommelsen

    med motiveringen att vårt projekt var för stort i förhållande till deras resurser. 


•   Vi bildade då en ekonomisk förening i syfte att bygga nätet i egen regi med hjälp av någon

    entreprenör. Det visade sig inte möjligt att genomföra allt bakgrundsarbete (ekonomiska kal-

    kyler m m) inom tidsramen för augusti månads ansökningsomgång, utan vi var tvungna att söka

    bidrag på nytt i slutet av mars 2016. Behovet av ett fiberbredband hade då gått upp för alltfler,

    vilket lokalt märktes genom en stark tillströmning av nya intresseanmälningar. Bland fastboende

    hade (och har) vi en anslutning på mer än 90%, och på fritidshussidan är vi uppe på cirka 50%.


    I juni kom Länsstyrelsens besked att bidragspengarna inte räckte till mer än två projekt av

    15 sökande - nästan en fördubbling av antalet projekt jämfört med föregående ansöknings-

    omgång. (Även i andra delar av länet hade man uppenbart insett behovet av fiberbredband.)

    Trots vår starka intresseanmälningsgrad - det mest poänggivande kriteriet - låg vi ”bara” på

    plats nr 7. Orsaken var den här gången att vårt projekt var för litet i förhållande till andra

    slagkraftiga projekt och det i ett poänggivande avseende, som vi inte kunde påverka: antalet

    fasthushåll. Det finns drygt 140 st inom projektområdet, och för full poäng fordras minst 200 st.


•   Ytterligare 30 miljoner kronor fanns kvar i Länsstyrelsens bidragskassa för fördelning under

    innevarande höst. Dessa fick man söka få del av i ännu en ansökningsomgång med deadline

    den 28 september. Enda chansen för Västra Skedvis del att inte redan i utgångsläget hamna

    på efterkälken låg i en utvidgning av projektet, så att vi kom upp i full poäng enligt alla Jord-

    bruksverkets kriterier. Då fanns åtminstone en chans att vår höga anslutningsgrad och kanske

    andra faktorer kunde bli avgörande i konkurrensen med andra fullpoängsprojekt.


    Lersäter utanför Kolsva hade fått ge namn åt ett annat fiberprojekt, som inkluderade områden

    som Kölsta, Gisslarbo, Valbricka m fl. Projektägare var här IP-Only, som avsåg att bygga, äga

    och driva nätet, förutsatt anslutningsinsatser från intresseanmälda boende och bidrag från

    Länsstyrelsen. Lersäter-projektet var ett mycket slagkraftigt projekt men blev precis som vi

    ändå utan bidrag i den senaste ansökningsomgången. Markus Nyberg, projektledare för

    Lersäters ”fibergrupp”, tog därför kontakt med oss under sommaren för att höra om det förelåg

    något intresse från vår sida att slå ihop våra projekt för att tillsammans bli en starkare aktör i

    bidragskonkurrensen.


    Beslutet var inte svårt att fatta. Om vi inte gjorde någonting visste vi att vi var ute ur bilden

    vad beträffar bidragspengar och därmed utan chans att få bredband till byn på många år.

    Länsstyrelsernas bidragskassa till bredband töms i och med höstens utdelning, och några nya

    pengar nationellt eller internationellt (EU) är inte aviserade. Genom att slå ihop våra projekt

    hade vi fortfarande chansen vid fördelningen av de sista 30 miljonerna i det nuvarande Lands-

    bygdsprogrammet.

 

  Organisatoriskt betraktas en sammanslagning som en utvidgning av Lersäter-projektet med

    vårt område, varvid vi inte längre projekterar i egen regi utan blir ett IP-Only-projekt. Detta är

    bara till vår fördel - kompetensmässigt, administrativt, likviditetsmässigt under byggnationen

    och operativt, när nätet skall tas i drift. Dessutom tillämpar IP-Only som nämnts en lägre enhets-

    insats för alla (19.900:-) än vad vi ensamma kunde kalkylera med (25.000:-).


   Vi visste vad vi ville, men beslutet om utvidgning av Lersäter-projektet var naturligtvis IP-

    Onlys eget, varför vi under sommaren (2016) lämnade över vårt relevanta projekterings-

    material till dem, så att de kunde ta ställning till idén. Det var positiva tongångar redan från

    början, så tiden fram till ansökningsdatum för bidrag (28 september 2016) har kunnat ägnas

    åt konstruktiva diskussioner om områdesavgränsningar, befolkningsstatistik, intresseanmäl-

    ningar m m inom det uppdaterade Lersäter-projektet ( = det nya Lersäter- och Västra Skedvi-

    projektet). Det positiva samarbetet IP-Only, Lersäter och Västra Skedvi emellan resulterade i

    en enligt vår egen mening mycket slagkraftig IP-Only-ansökan om bidrag till Länsstyrelsen.


   15 fiberprojekt lämnade in ansökan om bidrag på tillsammans 147 miljoner kronor.

    30 miljoner kronor fanns att fördela. Länsstyrelsen godkände sammanslagningen av

    våra två projekt och beviljade dessutom IP-Only ansökt bidrag för vårt ”storprojekt”. 
2016-11-22