Rapport från stormötet den 23/2 2016


Dokumenterat stort intresse för bredband i bygden.


Ytterligare ett antal intresseanmälningar behövs för att vi tillsammans skall kunna säkerställa ett kraftfullt bredband för framtiden.


Intresseanmälan behövs senast den 15/3.

Läs i rapporten om det akuta läget.

Fastboende och fritidshusägare visade ett stort intresse för bredbandsfrågan i bygden vid stormötet i Bygdegården den 23/2 2016. Över 100 besökare kom, lyssnade och ställde frågor. Vi kunde ha varit ännu flera: Många har skickat positiva mail eller ringt och beklagat att man av olika skäl inte kunnat delta på mötet.


På hemsidan ser man samma sak: Över 1000 "besök"  har under februari gjorts för att ta del av den

uppdaterade informationen.


För alla som inte var närvarande vill vi berätta om mötet och vårt projekt.Bakgrunden till mötet: Vi behöver fler intresseanmälningar


•   Den 29 mars är sista dagen för bidragsansökan till bredband (fibernät) på Länsstyrelsen.

•   Något nytt ansökningstillfälle är inte beslutat.

•   Bidragspengarna till bredband kan ta slut redan i den här omgången.

•   Ingen vet om eller när det blir några nya pengar.

    (Nuvarande Landsbygdsprogram, som anslagit bidragspengarna, varar fram till år 2020,

    så det lär dröja innan man kan hoppas på påfyllning i bidragskassan.) 

•   Vi måste ha de här bidragspengarna för att kunna bygga ett bredband för framtiden i bygden.


Vill vi ha bredband i Västra Skedvi-bygden inom överskådlig tid är det alltså nu vi måste söka bidrag. Det är lite ”nu eller aldrig” som gäller.Vi tror att man i bygden känner till nedläggningen av det fasta telenätet med början i år liksom

den mobila teknikens otillräcklighet. Vi tror också att många börjar inse konsekvenserna av

vad som händer för oss på landsbygden. Det är bakgrunden till en ökad efterfrågan på ett fibernät,

vilket vi märkt i form av många intresseanmälningar till vårt fiberprojekt: 85% av alla fastboende

och 35% av fritidshusen.


•   För att kunna söka och beviljas bidrag (och så småningom kunna bygga bredband) måste

    man ha en finansieringskalkyl som håller. Det har vi inte idag. Trots den höga intresse-

    anmälningsgraden fattas det 40 - 60 hushåll. Det går inte att säga en exakt siffra så länge

    ingen detaljplanering och inga upphandlingar är gjorda.


    Ca 190 hushåll är anmälda totalt, men det finns över 150 hushåll kvar som inte är anmälda.


•   Får vi ihop kalkylen har vi en långt gången projektering, som ger oss goda förutsättningar

    att få ett bredband relativt snart (2017/2018). Får vi inte ihop kalkylen blir det inget bredband

    inom överskådlig tid.


•   För att få ihop kalkylen måste många gå med nu. Om alltför många avvaktar och tänker ”sedan”

    kommer vi att sakna resurser att bygga ett fibernät. Och då finns inget nät att ansluta till "sedan".


•  Senast den 15 mars behöver vi din anmälan. Enklast via mail till

    bengt.sundeck@bredband.net eller per telefon till någon annan i projektledningen.


•   En intresseanmälan innebär att man är med i ett fiberprojekt som finansieras med ett bidrag om   

    60%. 40% betalar vi själva privat. Vi har satt som mål att max-insatsen per hushåll skall vara 

    25.000:-. Det kan bli billigare om vi blir många (och lyckas med upphandlingarna).

    En anmälan i efterhand (om nätet blir byggt) innebär ungefär den dubbla kostnaden.


Aktörerna på mötet

Mötesprogram


Välkommen

Bredband - viktig infrastruktur  (Lasse Eriksson, bredbandssamordnare på Länsstyrelsen)

Vårt projekt  (Information om nuläget av Projekteringsgruppen i Västra Skedvi)

Att bygga bredband  (Jennie Lindholm, Fibergruppen)

Tjänster på nätet  (Johannes Zitoun, Zitius)

Kaffe och informella diskussionerVi har ett slagkraftigt alternativ


Besökarna fick klart för sig att vi genom en anslutning av vårt områdesnät till Skanovas stomnät,

vilket vi har möjlighet till, har skapat ett mycket slagkraftigt alternativ till konceptet med Köping

Kabel-TV.


-   Ett fungerande alternativ, som tekniskt och praktiskt kan genomföras och ge alla i bygden

    chansen till bredband. En förutsättning är en hållbar finansiering genom beviljat bidrag (60%)

    av Länsstyrelsen och ett tillräckligt antal intresseanmälda från bygden i utgångsläget.


-   Stor valfrihet i utbudet av tjänsteleverantörer (comhem, canal digital, bredbandsbolaget m fl)


-   Tillgång till telefoni, bredband och TV. Man väljer själv vad man vill abonnera på och betalar

    bara för det. Inga fasta kostnader alltså.


-   Korttidsabonnemang möjliga - definitivt intressant för fritidshusägare, som då inte behöver

    binda upp sig i långa helårsavtal.


Konkurrenskraftiga priser


Inga upphandlingar är gjorda och inga avtal skrivna, men vi vet att Zitius, Sveriges största kom-

munikationsoperatör, som erbjuder ovanstående fördelar, är starkt intresserade av vårt projekt.Vi har kommit långt

   

Det framgick att vi har kommit långt i vår projektering vad gäller både nätdesign och ekonomi.

Vi är redo att köra igång projektet med upphandling av tjänster, så snart vi får in ”de sista”

intresseanmälningarna och blir beviljade bidrag.


Om vi får in tillräckligt med intresseanmälningar till den 15 mars, kan vi söka bidrag hos

Länsstyrelsen senast i slutet av mars. I maj lämnar de besked om man beviljats stöd eller inte.

Går det vår väg kan vi påbörja upphandlingar m m i höst och vara igång med det praktiska

genomförandet under år 2017. Enligt våra expertgäster skulle allt sedan kunna vara klart på ungefär ett år.

Några anslutningsargument som definitivt gjorde intryck.


Om vi inte gör något nu kommer vi snart att vara hänvisade till det mobila bredbandet,

    som vi vet fungerar dåligt för de flesta i bygden idag och kommer att bli helt otillräckligt,

    när alla tvingas använda det. Erfarenheter från annat håll, där förhållandena är likvärdiga med

    våra i relevanta avseenden, visar att ”samtal bryts och man blir utloggad innan räkningarna är

    betalda”.


    Alla hade nog inte riktigt insett hur mycket tillvaron skulle påverkas utan säker telefoni

    och stabil uppkoppling till nätet. Fastboende påverkas året runt, och där har insikten

    lett till en intresseanmälningsgrad på 85 - 90 %. Under mötet förekom inlägg som lyfte fram att

    vardagen måste fungera även under den tid man utnyttjar sitt fritidshus, och att denna tid kan

    förlängas genom t ex arbete hemifrån, om man har tillgång till bredband.


-   Mobil teknik är dyr för användare redan i utgångsläget. Alltmer krävande (framtids)tjänster

    gör att den datakraft man abonnerar på snabbt tar slut. Påfyllningar är ännu dyrare.


-   I vissa inlägg befarades - säkert med all rätt - att hus utan fungerande bredband skulle tappa

    i värde och bli svårsålda. Som någon sade, att ”igår frågade man vid husköp om det finns el.

    Idag är detta självklart och man frågar i stället om det finns bredband”.


-   Det är nu vi har chansen att göra något åt situationen på optimala villkor. Med 60% i bidrag

    och ca 10% av totalsumman i intäkt vid försäljning av det färdiga nätet, återstår ca 30% av den

    totala kostnaden att finansiera privat. Ju fler vi är att dela på den summan, desto billigare.

    Max 25.000:- per hushåll har vi kalkylerat med, men vi hoppas på en uppslutning i bygden

    och gynnsamma upphandlingar som får ner kostnaden en bit.


 Den här chansen kommer inte att återkomma inom överskådlig tid. Blir vi inte tillräckligt

    många kommer vi inte att kunna söka bidrag, och då blir inget nät byggt. När nästa tillfälle

    kommer vet vi inte och högst sannolikt är bidragspengarna dessutom slut då. När nya

    kommer vet ingen.


-   Om man inser behovet av bredband i framtiden men väljer att avvakta -


    -   bör man vara medveten om att en senare anslutning enligt presenterade erfarenheter blir

        ungefär dubbelt så dyr, i och med att inga bidrag finns längre, inga grävmaskiner finns

        på plats, samordningsfördelar har bortfallit osv.


    -   riskerar man att det för lång tid framåt inte finns något nät att ansluta till. Ju fler som

        avvaktar, desto dyrare blir det för dem som är kvar att finansiera den privata delen av

        kostnaden, och någonstans går det en smärtgräns, där man tvingas ställa in hela projektet.


    Detta sagt med all respekt för att man av olika skäl måste eller vill avstå från medverkan just nu.

    Är skälet av ekonomisk natur kan bilden kanske förändras, om vi får till någon form av avbetal-

    ningskoncept, vilket vi eftersträvar.Avslutning


Mötet avslutades med att en besökare (som projekterar för bredband i en annan bygd)

överraskande begärde ordet och sa:


    ”. . . Det hela är mycket enkelt. Vill ni ha fungerande telefoni, internet och trygghetslarm?

    Då skall ni vara med alla tillsammans och solidariskt dela på investeringen. En investering

    som alla engagerade sliter med att hålla så låg som möjligt . . .
Senast ändrad 2016-02-29