Bredbandsläget i juni 2020

Rapport från möte med IP-Only den 14 juni 2020

 


Fiberarbetsgruppens sista Teams-möte innan ett sommaruppehåll (till preliminärt den 3 september) ägde rum den 14 juni. Viss uppföljning av IP-Only efter mötet (samt midsommarhelgen) har gjort att den här rapporten dröjt något.


Beträffande utbyggnaden meddelade IP-Only att den pågår enligt plan - eller faktiskt bättre än den tidsplan man arbetar efter, sedan man ändrat organisation och genomför projekteringen på egen hand. Det är just projekteringen, som gått snabbare än väntat, och man hoppas att det skall påverka den operativa utbyggnaden i samma riktning. Dock är det bra att vara medveten om att det finns fortsatta utmaningar längs vägen - upphandlingar, trafiktillstånd, markavtal, naturhinder m m - som kan förändra läget. Corona-eländet är en annan faktor, som dock än så länge inte påverkat negativt i någon större utsträckning.


Mera precist är område A färdigutbyggt så när som på tre hushåll, som får vänta på att ett par markavtal, som parterna är muntligt överens om, också får formella underskrifter. I område B fortsätter enligt företagets beskrivning utbyggnaden och fiberinkopplingarna, även om vi på mötet inte fick några siffror på det. Område C håller på att ”finprojekteras” - det är här man ligger före plan - och i D-området pågår en analys av vad som i projekteringsväg faktiskt är gjort, och vad som måste göras om eller kompletteras med. Orsaken till förekommande dubbelarbeten har beskrivits i tidigare rapporter.Anslutningen av hushåll till projektet var så hög, att IP-Only blev aktivt intresserad av en fiberutbyggnad av området i sin regi, och att Länsstyrelsen beviljade sitt procentuellt beräknade bidrag till det. I Västra Skedvi-regionen (område D) finns de allra flesta fastboende med på listan, men även bland fritidshushållen är anslutningsgraden hög. Totalt i hela projektområdet är det emellertid ca 400 hushåll, som ännu inte tecknat anslutningsavtal. Längre fram i sommar kommer därför IP-Only att genomföra en kampanj, som ger berörda chansen att komma med på rimliga villkor - exakt hur de ser ut är inte helt klart i nuläget.

Hur kampanjen kommer att genomföras i corona-tider är inte heller fastlagt än.


Alla ”gamla” argument för fiberutbyggnad och -anslutning kvarstår. För många som ännu står ”vid sidan av”, inte minst fritidshusägare, kan de senaste månadernas erfarenheter av arbete hemifrån bli ett argument, som får ökad tyngd, och som därigenom kan bidra till ett ökat intresse för och kanske en ändrad syn på behovet av fiber.Ytterligare en fråga som kom upp på mötet handlade om ROT- och RUT-avdrag. Ända fram till någon gång under år 2019 var sådana avdrag inte möjliga, då de klassades som bidrag, som man inte kunde få, i och med att man redan fått bidrag genom Länsstyrelsens tilldelning av pengar till projektet. Inte två samhälleliga bidrag samtidigt alltså. År 2019 kom emellertid ett utslag i något juridiskt sammanhang, där man fastslog att ROT/RUT inte skall betraktas som ett bidrag utan som en skattereduktion. Och en sådan kan ske (förutsatt att det handlar om ROT/RUT-preciserade arbeten), oavsett om man fått bidrag tidigare eller inte.


Även om IP-Only i princip är med på att möjliggöra ROT/RUT-avdrag på tillämpliga delar av anslutningskostnaden, är det inte så lätt i praktiken. Skattereduktionen baserar sig på vissa avdragsgilla kostnader, som måste vara preciserade. Merparten av nödvändigt underlag har skapats innan de nya reglerna trädde i kraft, varför det saknas på alla fakturor IP-Only fått från och betalat till tidigare underleverantörer, på flertalet ingångna avtal och framför allt på de fakturor som redan betalats i område A.


IP-Only håller på att utreda vad som kan göras för att skapa en så rättvis, hållbar och för alla parter fördelaktig lösning som möjligt. Det finns definitivt en ambition att hitta en ordning, som gör alla nöjda. Man får emellertid ha förståelse och respekt för problematiken som uppstår, när de juridiska spelreglerna förändras mitt under projektet - helst också perspektiv på den ekonomiska innebörden: Om det skulle bli så att man missar ROT/RUT-avdraget handlar det om ca 3000:-, en ganska liten del av den totala kostnaden och definitivt en liten del av de vinster man gör genom tillgången till ett framtidssäkert, kraftfullt nät med allt vad det innebär, och genom ett ökat fastighetsvärde, som med råge överstiger anslutningskostnaden.


Men som sagt: IP-Onlys ambition är att hitta en för alla tillfredsställande lösning. Jag kommer att redogöra för den i en rapport här på hemsidan, så snart den tagits fram. Om någon har angelägna och mer brådskande frågor om/synpunkter på ROT/RUT i det här sammanhanget kan man vända sig till IP-Onlys kundtjänst och/eller till Skatteverket.


God fortsättning på sommaren!

 

Bengt Sundeck


bengt.sundeck@bredband.net

  © vskedvi.se  2011                                                                                                                                               Senast ändrad 2020-06-30