Bredbandsläget

mars 2021

Rapport från möte med IP-Only den 24 mars 2021

 

Det andra planerade mötet med IP-Only under våren för uppdatering av fiberutbyggnadsläget i projektområdet ägde rum idag den 24 mars. Närvarande var Joakim Johnsson (mötesledare) och Stefan Persson från IP-Only, Lars Carlsson från Köping kommun och undertecknad (Bengt Sundeck) som områdesrepresentant.

 

Nedan följer en sammanfattning av vad som framkom på mötet med några tillagda kommentarer/
/synpunkter från min sida. Avsikten med de senare är att visa, att vi ganska snart (i förhållande till hur länge vi väntat) kan ha hela projektområdet fibrerat. Samtidigt vill jag inte skapa orealistiska förväntningar - det finns både utmaningar och problem längs vägen framåt, som både kan försena och i värsta fall stjälpa hela projektet helt eller delvis. Jag skall i följande redogörelse försöka ge en korrekt lägesbild.

 

Projektet har under de fem veckor som förflutit sedan förra mötet gått framåt enligt plan, så att man i april kan sätta igång med schaktning och kanalisation i delområde 2, vilket innebär att fibreringen där bör kunna slutföras i sommar. (Delområde 1 är som tidigare nämnts redan klart så när som på ett par hushåll.) Förprojektering av områdena 3 och 4 (från Kolsva till och med Västra Skedvi-bygden) har pågått parallellt med ambitionen att påbörja kanalisationen någon månad senare (maj), vilket innebär att hela projektet skulle kunna vara klart under hösten 2021, om alla bitar faller på plats.

 

Beträffande alla bitar som måste falla på plats är de flesta vid det här laget ganska välbekanta för oss: Till att börja med nätdesign, trafiktillstånd och markägaravtal. Nytt (för mig) är att det också pågår diskussioner mellan IP-Only och Vattenfall om samförläggning av vissa delsträckor, bl a på grund av terrängförhållanden, vilket kan visa sig vara fördelaktigt för alla parter både i närtid och på sikt, förutsatt samsyn.

 

Den upphandling av entreprenörer för schaktnings- och kanalisationsarbeten (i områdena 3 och 4), som logistiskt följer efter ovannämnd projektering, förutsätter att den absoluta merparten av den senare är klar, så att man dels säkerställt att projektet är praktiskt, juridiskt och ekonomiskt genomförbart, dels kan precisera nödvändiga kravspecifikationer.

 

Det praktiska genomförandet slutligen innehåller också diverse utmaningar, dels för entreprenörerna som skall göra jobbet, dels för IP-Only som har ett övergripande ansvar för att allt blir gjort på rätt sätt.

 

På alla steg i den här kortfattat beskrivna projekterings- och byggnationsprocessen kan uppstå mer eller mindre svårlösta problem, som påverkar tidsplanen, något som vi med ett visst understatement blivit varse under projektets gång. Det har väckt frustration förstås men också i olika hög grad ilska och misstänksamhet mot IP-Only, som inte levererar vad man förväntat sig. Vid de regelbundna informationsträffar företaget tagit initiativ till  (som jag redogjort för här på Bygdegårdens hemsida, och som Markus Nyberg/Andreas Runfors informerat om på Lersätersidan av projektet) har jag emellertid upplevt en konstruktiv vilja att komma tillrätta med interna (organisations)problem och fått intrycket att ”det inte är ens fel att två träter”, när det handlar om tidigare entreprenader - låt vara att jag inte har någon djupare allsidig bild av vad som faktiskt har hänt.

 

Oavsett problembakgrund står vi nu i alla fall här med ett angeläget fiberprojekt, vars första fjärdedel är (nästan) helt klar - alla hushåll utom två eller tre är uppkopplade och nöjda, vad jag vet. Den andra fjärdedelen är helt klar vad beträffar projekteringens alla delar (inkl nod och stomledning), och genomförandefasen kommer att starta inom kort med planerat avslut i sommar. De sista två fjärdedelarna (i grova drag från Kolsva till Fröänge och Bjurnäs och vidare upp till Näverkärret via Västra Skedvi och Spaboda) är projekteringsklara inom 1 - 2 månader och fibrerade under hösten enligt den tidsplan som för den första hälften av projektet fungerat under det senaste året.

 

Det bör förtydligas att områdena 3 och 4 projekteras och fibreras var för sig, schematiskt i nämnd ordning men i praktiken delvis parallellt med kanske någon månads eftersläpning i område 4. Den beskrivningen är korrekt förutsatt att allt fungerar. Om det av någon anledning blir stopp eller förseningar i område 3 påverkar det även område 4, eftersom man hela tiden måste ha signalen med sig bakifrån. Så vi är alla beroende av varandra.

 

IP-Only uppger att man vad gäller projekteringen av områdena 3 och 4 ligger i fas beträffande den optimala nätdesignen, trafiktillstånden och kontakterna/diskussionerna med berörda markägare. Några av de senare har dock ännu inte skrivit på markägaravtalet, vilket måste ske ganska snart, om tidsplanen skall kunna hållas. Att underskrifter saknas i nuläget behöver inte alls vara problematiskt. Även i områdena 1 och 2 tog det tid, innan den delprojekteringen lyckosamt kunde slutföras, och vi ligger ca en månad senare i projekteringen.

 

Ett önskemål är alltså att de som har avtalsformulär, som ”blivit liggande”, skriver på och skickar in dem snarast för sin egen och allas skull. Svårare än så är det förhoppningsvis inte.

 

Men om någon markägare upplever en låst situation och/eller inte känner sig lyssnad på av IP-Only - alla har t ex inte fått personliga besök p g a pandemin, men man har enligt uppgift varit så ”närgången” som man upplevt vara möjlig och nödvändig - är det viktigt att försöka bryta det dödläget så snart som möjligt och försöka nå en godtagbar överenskommelse. Företaget vill i förekommande fall gärna ha kontakt för fortsatt och förhoppningsvis mer fruktbar dialog. Vill man av någon anledning inte ta kontakt med IP-Onlys representant vore det bra med ett meddelande om problematiken till undertecknad för tankeutbyte om situationen. Alternativen i förlängningen - ”ny nätdesign” och ”ansökan om s k ledningsrätt” - vill alla av flera skäl säkert helst undvika.

 

Det är enligt min uppfattning angeläget att IP-Only och markägare når en överenskommelse, helst omgående, så att projektet kan fullföljas enligt nuvarande plan. Flertalet hushåll - markägare och andra - tycker med all rätt att vi väntat alltför länge på fiber redan, och bygden behöver ett stabilt bredband med hög kapacitet för att hänga med i samhällsutvecklingen. Det är också en landsbygdsfråga, som många framhåller, t ex debattören Lotta Gröning i vårt relativa närområde.

 

Som jag skrev i min förra rapport är cheferna på IP-Only upptagna och svåra att nå ”till vardags” och kundtjänsten inte särskilt djupt insatt i de specifika projekten. En rekommendation är därför att kanalisera eventuella frågor och synpunkter genom oss områdesrepresentanter i arbets-/informations-gruppen. Jag medverkar gärna som ”förmedlande länk” och till ”att försöka bryta dödlägen” i sådana fall, om det känns som en bra lösning. Min mailadress står här nedan.

 

Alla kanske inte läser Bygdegårdens hemsida. Jag vore därför tacksam, om du/ni hjälper till med att sprida informationen i ovanstående rapport.

 

Nästa informations-/arbetsmöte äger rum onsdagen den 28/4 -21.

 

Med förhoppning om en lyckosam fortsättning!

 

Bengt Sundeck

 

bengt.sundeck@bredband.net