Bredbandsläget i maj 2020

Positiva besked från IP-Only den 14 maj 2020

 

Den partssammansatta arbetsgruppen (med representanter för IP-Only, Köping kommun, Länsstyrelsen och projektområdet Lersäter - Västra Skedvi träffades igen den 14 maj, exakt en månad efter föregående möte. IP-Onlys representanter informerade om att arbetet fortskrider enligt plan, och att det hänt en hel del under månaden, både sådant vi alla kan se och saker bakom kulisserna. Sammantaget gav företaget en optimistisk bild av läget - man känner att man hittat rätt i sin projekterings- och utbyggnadsstrategi och i sin organisatoriska anpassning till denna. Samtidigt underströk man att det finns både omvärldshändelser och projektproblematik, som kan påverka den preliminära tidsplanen.


IP-Only tar idag ett ökat ansvar för flera projekteringsinslag, som tidigare låg inom ramen för en totalentreprenad. Förändringen har varit nödvändig men har inneburit tidskrävande merarbete, i praktiken ofta dubbelarbete, för att fastställa vad som är gjort resp inte är klart på nyckelområden som nätdesign, tillstånd och markavtal. I takt med att egen kunskap om projektstatus växer fram kan man fastställa preliminära tidsplaner på mer fullständiga grunder. Det bör i det här sammanhanget tilläggas att IP-Only inte är ensamt ansvarig för den förskjutning av tidsplanen, som allt merarbete förorsakat.


Från början såg IP-Only hela vårt projektområde som en helhet. Idag sker projekteringen/utbyggnaden inom ramen för fyra delområden, som vart och ett har en egen nod, varifrån fibrering till hushållen i resp område sker. Alla noderna finns sedan ganska länge fysiskt på plats, likaså inkopplingsdosorna hos de blivande kunderna.

 

Projektering och utbyggnad sker i princip på följande sätt. (I praktiken kan överlappningar ske.)


I område A är noden aktiverad och nästan alla kunder har i skrivande stund fått sin fiber. De sista beräknas få den i början av juni (i st f i slutet av maj p g a att alla markägaravtal inte är helt klara).


I område B är noden aktiverad och ett 30-tal kunder där har under senaste månaden anslutits till nätet. 


Parallellt med den fortsatta kanaliseringen till/fibreringen av hushållen i område B pågår förberedelse för aktivering av noden i område C - stamledning för fiber och jordkabel för el (om det inte redan är gjort) - samt finprojektering av nätdesign till abonnenterna. Administrativt kompletterar man samtidigt de tillstånd och markägaravtal som inte är klara.


När noden i område C aktiverats och anslutningen av hushåll pågår där, sker projekteringen av område D (”Västra Skedvi-regionen”) på samma sätt som beskrivits för område C ovan.


Som nämnts tidigare kan projektet och tidsplanen påverkas av -

  • coronapandemin. Att personliga kundsamtal och arbetsmöten för närvarande sker över telefon eller via datorn tror man inte har så stor betydelse. Däremot kan sjukdomsfall orsaka förseningar, och rekommendationer om att hålla sig hemma kan göra det svårare att få kontakt med fritidshusägare. Här får man hitta konstruktiva lösningar från fall till fall.

  • väntan på trafiktillstånd.

  • förhandlingar i samband med markägaravtal och eventuell omprövning av nätdesign i samband med dessa. Man tänker numera söka s k ledningsrätt på ett betydligt tidigare stadium än tidigare för att snabba på processen, om man misstänker att diskussionerna kommer att dra ut på tiden.

  • naturhinder, som varit svåra att förutse


IP-Only har för avsikt att i slutet av sommaren genomföra en kampanj för nätanslutning av hushåll, som av olika skäl inte anmält intresse hittills. Kostnaden för att teckna sig i efterhand är i nuläget inte fastställd.

 

Nästa arbets-/informationsmöte äger rum den 18 juni och sedan efter ett sommaruppehåll preliminärt den 3 september. Texten här på hemsidan kommer att uppdateras efter dessa möten.

 

Frågor om/Synpunkter på projektet kan ofta besvaras av IP-Onlys kundtjänst (0200-430000).  Eventuella ärenden av mer komplex karaktär kan mailas till undertecknad, så kan jag ta upp dem på kommande möte, där det finns möjlighet till mer utförliga svar.Bengt Sundeck


bengt.sundeck@bredband.net  © vskedvi.se  2011                                                                                                                                               Senast ändrad 2020-05-18