Bredbandsläget september 2021

 

Ovanstående ”goda nyheter” delgavs i slutet av augusti alla som tecknat fiberavtal med IP-Only i samtliga delområden (i Lersäter-Västra Skedvi-projektet), som ännu inte blivit uppkopplade, dvs etapperna 2 - 4. I kombination med pågående uppdatering av markavtal i hela projektområdet visar mailutskicket att IP-Only inte gett upp projektet eller någon del av det. Det har man inte gjort tidigare heller, även om det kanske sett ut så ibland, när man av olika skäl ansett sig tvungen att pausa det synliga arbetet i samband med åtgärder i syfte att komma tillrätta med problem av olika slag, och att försöka förbättra de ekonomiska förutsättningarna.

 

Företaget har i flera sammanhang varit öppet med att projektet är ”ekonomiskt utmanande”, och att man löpande sökt och fortfarande söker efter lösningar, som optimerar den ekono-miska kalkylen. Ett par aktuella exempel är följande.


  • Man ser in i det sista över nätdesignen, så att den blir så kostnadseffektiv som möjigt: I följebrevet till markupplåtelseavtalet står t ex att "alla berörda markägare kommer att få ett kuvert med markavtal och karta ... Har du synpunkter på vald förläggning som kan gagna bägge parter ber vi er kontakta oss. Är det stora ändringar kan vi göra dessa tillsammans på din fastighet."

  • Man för samtal med kommunen om ev stöd därifrån - dock inte i rena pengar, då man enligt reglerna inte kan få bidrag från två håll samtidigt.


Risken att ett så här långt gånget projekt för fiber, som (nästan) alla vill ha, och som ligger i linje med samhällets (inkl kommunens) behov och uttalade intentioner, inte skulle kunna ros i hamn borde vara liten, kan man tycka. Och IP-Only uttalar ju i sitt mailutskick inte heller några förbehåll alls för genomförandet av projektet. Dock får vi vänta ytterligare ett tag på ”en närmare tidsplan och mer information om byggnationen” - men inte hur länge som helst, eftersom Länsstyrelsen har en deadline för utbetalning av det stora bidraget. Det var sagt, att allt måste vara klart i april nästa år, men jag tror det är något framskjutet.


 

 

Bengt Sundeck


bengt.sundeck@bredband.net