Rapport från möte med IP-Only den 11 september 2020

 

IP-Onlys information om läget beträffande fiberutbyggnaden i Lersäter-Västra Skedvi-området kan i den korta versionen sammanfattas med orden ”projektet fortlöper enligt tidsplan”. Det innebär i en något utförligare version - 


-   att område 1 (f d område A) är klart sedan ”länge” med undantag av ett fåtal hushåll, som inte kunnat fibreras p g a en fortfarande olöst förhandling med markägare.


-   att operativ verksamhet pågår i område 2 (f d område B). Till noden finns signal, som dras vidare till nästa delområde, och hushållen i första delen av området är uppkopplade. Upphandling av entreprenör för kanalisation av resterande del av området pågår just nu.


-   att man räknar med att entreprenörsupphandling för fiberdragning i område 3 (f d område C) kommer att kunna ske under hösten.


-   att finprojekteringen av område 4 (f d område D) förhoppningsvis kan genomföras under perioden


-   att finprojekteringen av område 4 (f d område D) förhoppningsvis kan genomföras under perioden november - mars, varefter upphandling och grävarbeten kan påbörjas.Möjligheten till ROT- och RUT-avdrag, som togs upp i den förra rapporten, är under fortsatt utred-ning. Klart är att de som sökt och fått avdrag kommer att få behålla detta, oavsett vad man kommer fram till. Information om vad som gäller för alla övriga är utlovad.


Kampanjen för fiberanslutning på rimliga villkor, riktad till dem som ännu inte tecknat avtal, var planerad till sensommaren men har flyttats fram till mitten av hösten. Som tidigare poängterats upprepade gånger kommer det att bli mycket dyrare att (försöka) hoppa på tåget i ett senare skede.


En fråga som togs upp (efter en undran av en boende i området) handlade om nätavgifter till nätägare av samma slag som förekommer på elräkningar. IP-Onlys representant bekräftade att sådana avgifter finns men tas ut av nätoperatörerna och endast i undantagsfall av slutkunder. För vårt område finns inga ”undantagsplaner”.


Nästa arbets-/informationsmöte med åtföljande uppdaterade lägesrapport kommer att ske i början av november.

 

 

Bengt Sundeck


bengt.sundeck@bredband.net