Vidarebefordrat brev 2019-01-11 från ip-Only


Information om fiberutbyggnaden i Köping, Lersäter och Västra Skedvi

 

Hej,


Här kommer lite information om fiberutbyggnaden. Vi har påbörjat schaktningsarbeten i området mellan Odensvi kyrka och Hemlinge. Området ligger i den östra delen i projektet. Inom kort kommer fiberblåsning att påbörjas. Fiberblåsning betyder att vi skjuter fibern genom slangen som vi har grävt ner i marken fram till din fastighet.


Målet är att ungefär 80 kunder ska ha fått sin fiber driftsatt under första kvartalet.


Hela projektet omfattar 533 fastigheter och vår ambition att vara färdiga med fiberutbyggnaden under 2019 kvarstår.


Har du frågor eller funderingar?

Du är välkommen att besöka vårt kundforum genom att klicka här. Där finns svar på de vanligaste frågorna. Du kan även kontakta vår kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 08:00-17:30) eller skicka ett mejl till oss.


Besök gärna vår nya byggblogg!


Med vänlig hälsning

IP-Only


Https://malardalen.ip-only.se


Vidarebefordrat brev 8 okt 2018


Från: IP-Only AB <noreply@ip-only.se>

Ämne: Information gällande din fiberanslutning


Information gällande din fiberanslutning


Hej,


Arbetet i ditt område har tidigare varit pausat. Nu kan vi meddela att vi har en ny tidsplan för projektet i Köping Lersäter Västra-Skedvi och kommer inom kort kunna påbörja byggnationen av fibernätet.


Vi kommer starta upp byggnationen och driftsättning av kunder via accessnoden i Kölsta, för att bygga vidare via accessnoder i Lundby, Kolsva och Spaboda. Vi har som avsikt att påbörja byggnationen under fjärde kvartalet 2018. I Västra Skedvi kommer vi påbörja byggnationen i form av ett samförläggningsarbete tillsammans med Vattenfall, med start inom de närmsta veckorna

Vi kommer löpande att driftsätta hushåll i Köping Lersäter Västra-Skedvi under projektets gång och vår målbild är att samtliga hushåll kommer vara driftsatta under 2019.


Du kan följa status för ditt område på vår hemsida www.malardalen.ip-only.se


Har du frågor eller funderingar?

Du är välkommen att besöka vårt kundforum genom att klicka här. Där finns svar på de vanligaste frågorna. Du kan även kontakta vår kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 8:00-17:30) eller kundservice@ip-only.se.


Med vänlig hälsning

IP-Only


www.malardalen.ip-only.se

IP-Only har tillfälligt pausat fiberkanalisationen


Den 14 mars 2018 informerade IP-Only på sin hemsida om att byggnationen av vårt fibernät tillfälligt skall pausas. Så här står det i meddelandet.


Byggnationen av fibernätet i ditt område är tillfälligt pausad på grund av rådande väderlek. Att gräva där det råder vattensjuk mark eller tjäle kan medföra stora skador på både väg- och markområden. Vilket varken vi eller markägare vill riskera. Under denna tid kan grävmaskiner tillfälligt komma att flyttas från området.


Beslutet kom plötsligt och oväntat, och många har hört av sig med frågor om vad som faktiskt gäller. IP-Onlys egen knapphändiga information har bidragit till uppkomsten av diverse rykten och spekulationer, som knappast minskar, när ovanstående förklaring till pausen inte längre stämmer med verkligheten.


Ambitionen för informationen om fiberutbyggnaden här på Bygdegårdens hemsida är att komma med fakta om vad som händer i projektet. Eftersom IP-Onlys underhandsinformation enbart handlat om att projektet fortskrider enligt plan - inklusive de fördröjningar som av olika skäl kan inträffa i sådana här projekt - har det inte funnits några konkreta fakta att rapportera om utöver vad som tidigare meddelats. Ingen av kontaktpersonerna på IP-Only har heller kunnat presentera någon mera exakt tidsplan för olika delar av projektet. Detta är anledningen till att någon uppdatering inte gjorts här på länge.


Idag (den 31/5 2018) har emellertid två kontaktade personer på IP-Only var för sig tagit fram det material som finns om projekteringen av vårt projekt (Lersäter - Västra Skedvi) och kommenterat projektets status. Som bakgrund till informationen kan det vara bra att läsa vad man ursprungligen gick ut med, när man meddelade sitt byggbeslut den 8/5 2017. 


Vi kan med glädje meddela att vi har tagit byggbeslut för Lersäter-Västra Skedvi. För närvarande befinner vi oss i projekteringsfasen. Det innebär att vi just nu kartlägger hela området och ritar ut var fibernätet ska gå samt planerar sträckorna vi behöver gräva.


För att kunna ansluta Lersäter-Västra Skedvi till vårt rikstäckande fibernät måste vi gräva långa sträckor. Därför behöver vi även ansöka om ett stort antal markavtal och grävtillstånd från både privata och kommunala markägare samt Trafikverket. Så snart vi har alla tillstånd och avtal som vi behöver för att kunna gräva börjar vi bygga ut fibernätet.


Följande gäller enligt dagens informatörer.


  • Orsaken till den förlängda pausen är fördröjningar av grävtillstånd från Trafikverket, en problematik som finns i ett stort antal IP-Only-projekt över hela landet. Tidigare har man i viss utsträckning påbörjat kanalisation, innan alla tillstånd och avtal varit klara och jobbat med sådana förhandlingar parallellt med det operativa arbetet, men p g a nämnda fördröjningar har det blivit alltför orationellt och oekonomiskt att lägga upp arbetet på det sättet. Man har därför tagit beslutet att pausa varje projekt, som inte har alla Trafikverkets tillstånd på plats. Denna nya policy, som antyds redan i den citerade texten ovan, råkade för vår del sammanfalla med tjälen i jorden.


För vårt projekt har IP-Only ansökt om 29 tillstånd hos Trafikverket. Av dessa är 20 klara. 9 väntar man svar på - hur länge vet man inte, men den beräknade ”generella” väntetiden är 4 månader. Får man avslag på en ansökan tillkommer väntetid för omprojektering eller  annan lösning. Den senaste ansökan - en av de nio - inlämnades i april.


  • Nästan alla markägaravtal är klara. Eventuellt kvarstående problematik försöker man successivt lösa under arbetets gång genom fortsatta avtalsdiskussioner, omprojektering av nätdesign eller på annat sätt.


  • En ideal nätdesign finns. Justeringar kan behöva göras p g a synpunkter från Trafikverket, markägare m fl.


  • Nödvändiga nodskåp har byggts i projektområdet.


  • Så gott som alla berörda hushåll har fått sina två dosor installerade av Datel.Som synes är projektet inte pausat ”bakom kulisserna” - man arbetar aktivt med kvalitetssäkring, även i andra avseenden än ovan nämnda. Beträffande det operativa arbetet kommer det enligt dagens besked att återupptas, så snart alla tillstånd från Trafikverket inkommit. Om projekterat slutdatum för projektet behöver skjutas fram ytterligare p g a den förlängda pausen, kan man inte säga idag. Fortfarande har man dock år 2018 som tidsram.


Alla vi som väntar på fiber får alltså ge oss till tåls ytterligare en tid, men - som en av informatörerna sade - det finns en framtid!


Fiberprojektet


en kort lägesrapport i december 2017

90% av oss som beställt fiber har nu haft besök av apparatinstallatörerna från Datel. Återstående 10% - mest fritidshus på lite olika håll i Västra Skedvi-delen av projektet - kommer att få sina apparater efter nyår.


Schaktning pågår sedan mitten av hösten i Lersätersregionen. Man kommer att hålla på även under vintern, så länge inte tjäle och snömängder sätter hinder i vägen, och arbeta sig västerut i projektområdet.


Efter grävning och kanalisation följer fibrering och anslutningsarbeten. Grävmaskiner och Datelfordon kommer att vara en vanlig syn under våren fram till månadsskiftet april/maj, som man har som slutdatum för hela projektet, förutsatt en inte alltför sträng och snörik vinter.


Om inget oförutsett inträffar har alltså alla som så önskat i vår bygd tillgång till bredband via fiber inom några månader. Ingen har nekats fiberuppkoppling, oavsett om man är fastboende eller har ett fritidshus, bor centralt eller perifert eller utgör privat-hushåll eller driver ett företag. Alla får - till skillnad från hur det ser ut i en hel del andra projekt - vara med, och detta till samma pris. Vad det betyder för sammanhållningen (frånvaron av spänningar m m) i bygden liksom för regionens och hushållens framtida potential demokratiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt kan nog inte överskattas


Det finns fortfarande möjlighet att hoppa på tåget för det relativa fåtal som ännu inte gjort det till en av administrativa skäl något högre kostnad. Efter projektet kommer priset för fiberanslutning att bli ett helt annat.

Nu har den operativa fasen påbörjats


Datel AB heter det bolag som anlitats av IP-Only för apparatinstallation i hemmen. Deras installatörer tar kontakt med varje anmält hushåll och kommer sedan på avtalad tid hem till dem och utför installationen. Det rör sig om två dosor - en på utsidan av huset och en på insidan. Boxen på utsidan är 18 x 12 cm stor och den på insidan 5 x 14 cm. Båda är 4 cm djupa. I vanliga fall placeras den yttre dosan på husets framsida (som oftast är den vägg man först stöter på vid kanalisationen av fibern), idealiskt på en yta som innebär att den inre dosan på andra sidan väggen hamnar nära ett eluttag. (Tillgång till el är normalt det enda man funktionellt behöver ta hänsyn till.) Det finns dock inom rimliga gränser utrymme för diskussion om placeringen av dosorna, om man har egna specifika önskemål. Eftersom apparatinstallationen kommer att ske under besöket, är det fördelaktigt för alla parter, om man i förväg tänkt igenom hur man vill ha det.


Datel kommer att kontakta ett antal hushåll varje dag och har redan påbörjat detta arbete. (sepember 2017) Man börjar i öster (”Lersätersdelen” av projektet) och går mot väster. Man räknar med att vara på ”vår” sida av Kolsva om någon månad.


LC Latvela Entreprenad & Markteknik AB med säte i Köping ansvarar för kanalisa-tionen. De gräver fram till huset, där anslutningen skall ske. Grovåterställning ingår i priset. Arbetet kommer enligt uppgift att påbörjas om ca tre veckor. Ett flertal parametrar styr i vilken ordning olika delområden kommer att beröras.


Enligt underhandsinformation kommer IP-Only att inom kort göra ett utskick till alla hushåll, där man redogör för nuläget och vad som händer fortsättningsvis.Markägaravtal på gång


IP-Only har nu ett förslag till nätdesign för bredbands-/fiberprojektet, varvid framgår vilka fastigheter, som kommer att påverkas. Alla berörda markägare i Västra Skedvi-bygden kommer att kallas till Bygdegården tisdagen den 4/7 alt onsdagen den 5/7 för information, diskussion och undertecknande av avtal. Då finns representanter för bygdens projektgrupp samt ansvarig markavtalsberedare från IP-Only med alla handlingar på plats mellan kl 18.30 och 21.00. 


Avtalstexten finns utlagd på länk härunder för den som vill förbereda sig. Det som tillkommer i handlingarna på Bygdegården är kartbilden med den föreslagna fiberdragningen (som i huvudsak följer vägarna) på resp specifik fastighet.


>> Till IP-Only Markupplåtelseavtal

Alexandra Kivelä, markavtalsberedare på IP-Only, och Bengt Sundeck från projektgruppen i Västra Skedvi går igenom förteckningen över berörda markägare.

Positiv lägesrapport till midsommar


byNet/IP-Only meddelade idag (21/6) i en kort lägesrapport att bredbandsprojekteringen i vårt område fortskrider enligt plan. Nätdesignen är klar vad beträffar accessnoder och kabelschakt, och man inväntar nu bygglov liksom godkännande från Länsstyrelsen för kabelschakten. Parallellt pågår upphandling av entreprenör. Man räknar med att komma igång med arbetet (markägarkontakter, kanalisation, apparatinstallationer . . .) under tredje kvartalet, och ambitionen är att slutföra det under fjärde kvartalet.


Representanter från IP-Ony/Bynet tillsammans med lokala projektledare och en spade.

Man kan se bilden och en artikel i Bergslagsbladet senare under veckan som byggstartsbevis, om man vill.


Nu är det klart!


Torsdagen den 27 april 2017 kom beskedet vi väntat och hoppats på:


IP-Onlys styrelse godkände den ekonomiska kalkylen för fiberprojektet ”Lersäter och Västra Skedvi” och beslutade om byggstart. Beslutet innebär att alla som beställt fiber kommer att få fiber.Bakgrunden är denna:


IP-Only tog sig an vårt sammanslagna projektområde, då man såg en potential i det stora antalet hushåll och den höga andelen intresseanmälda under den tidigare projekteringen, fr a bland de fastboende. Bedömningen visade sig vara välgrundad: Vid bidragsansökan hos Länsstyrelsen under hösten 2016 tilldelades projektet 14 miljoner kronor. (Endast ett projekt ytterligare av 15 sökande erhöll bidrag.)


Länsstyrelsens bidragsbeslut gjorde det möjligt för IP-Only att gå ut med ett skarpt erbjudande i området att teckna sig för fiber till kampanjpriset 19.900 kronor. Ett fullföljande av erbjudandet förutsatte dock dels att antalet beställningar var ”tillräckligt stort” - det är dyrt att bygga bredband i glesbygd - och dels att andelen beställningar bland de fastboende låg i nivå med den tidigare andelen intresseanmälda - vid negativ avvikelse i det avseendet minskar bidraget.

 

Vid kampanjtidens utgång den sista februari 2017 hade nästan 500 fiberbeställningar inkommit. ByNet/IP-Only har därefter behövt tid att på olika nivåer i organisationen analysera situationen, inte minst beträffande de omnämnda villkoren i föregående stycke. Denna analys är alltså slutförd nu med för oss positivt resultat.Detta händer nu:


Närmast kommer Johan Lindström, som vi känner från informationsmötena i Bygdegården och Ullviskolan, att inom kort skicka ut information till alla hushåll inom projektområdet om IP-Only-styrelsens byggbeslut. De som inte beställt fiber kommer att få en sista tidsbestämd chans att gå med till kampanjpriset.


Genomförandet av projektet kommer att administreras av en byggsektion inom IP-Only. Till att börja med kommer man att finprojektera nätdesignen, varefter man kan ta kontakt med alla berörda markägare för synpunkter och avtalsskrivning beträffande fiberdragningen, och med myndigheter för tillstånd av olika slag. Förhoppningen är att allt detta skall klaras av under innevarande år, så att arbetet i fält kan påbörjas, när tjälen går ur jorden år 2018.


Under kampanjtiden har ett flertal personer hjälpt till med information till boende i olika delar av projektområdet, vilket alldeles säkert bidragit till vår höga och slagkraftiga anslutningsgrad. Under genomförandefasen kommer vi i olika sammanhang att kunna bidra till genomtänkta beslut genom vår lokalkännedom och till effektiv kommunikation genom våra personkontakter. Alla som beställt fiber kommer att kontaktas av IP-Only angående fiberdragningen på den egna tomten och i huset.Avslutningsvis:


Det är med stor tillfredsställelse vi kan konstatera att vårt långvariga arbete för fiber i bygden gett önskat resultat genom IP-Only-styrelsens beslut. Ett negativt utfall skulle ha medfört en flerårig väntan på nästa chans. Nu kan vi i stället se fram emot en modern infrastruktur, som förbättrar såväl livsbetingelser för människor i alla åldrar, förutsättningar för verksamheter av olika slag som bygdens attraktion och livskraft i stort.


Vi återkommer här på hemsidan så snart det finns något nytt att meddela.

Senast ändrad 2023-01-08