Lägesrapport i januari 2016

Lägesrapporten från projekteringsgruppen för fiber i januari 2016 laddas ned här *
Rapporten har följande innehåll:


Vårt bredbandsprojekt lever -  men förutsättningarna har förändrats

Beslut om avveckling i närtid av det fasta telenätet

Din intresseanmälan är viktig!

Köping Kabel-TV:s avhopp

Vår nya strategi på egen hand

Agenda för den närmaste tiden
Lägesrapporten är i utskriftsvänligt pdf-format.

PDF-format kräver programmet Adobe Reader. Kan laddas hem via länken nedan.

https://get.adobe.com/se/reader/


Rapport från stormötet den 23/2 2016

>> Till rapportenLägesrapport april 2016


Fantastisk uppslutning

kring fiberprojektet i bygden


Efter det välbesökta stormötet i Bygdegården har ett stort antal intresseanmälningarinkommit. Alltfler har insett att vi måste ha ett fibernät, när det fasta telenätet avvecklas, och att vägen dit går genom ett eget engagemang. Detta har man visat genom att hjälpa till med marknadsföring av projektet i olika delar av socknen och ytterst genom att markera medverkan ekonomiskt i och med intresseanmälan. Det vore fantastiskt roligt om vi alla tillsammans lyckas genomföra den här satsningen av stor betydelse för hela bygdens framtid.


Anmälningssituationen ser för närvarande ut på följande sätt.


Beträffande de permanentboende var andelen anmälda redan tidigare hög men har nu stigit till 92%. Av 148 för närvarande kända anslutningspunkter är 136 anmälda.


Vad gäller fritidshusen hade man till en början en avvaktande hållning, som många motiverade med att det ”bara” rörde sig om ett fritidshus, där man endast bodde en begränsad del av året.


Under de senaste veckorna har dock många tänkt om och kommit fram till att säker telefoni och stabilt bredband behövs för tryggheten, internet och nätbaserat TV-utbud, även då man vistas i fritidshuset, både för egen del men också för barnen och ungdomarna, som använder sig mycket av tekniken i skolan och på fritiden.


Möjligheten till korttidsavtal, som gör att man inte behöver binda upp sig för lång tid, när man inte är i huset, har säkert bidragit till omsvängningen liksom insikten att investeringen motsvaras av en motsvarande värdeökning på huset.


Oavsett vilka argument som vägt tyngst har nu 47% av fritidshusen intresseanmält sig. I absoluta tal är det 100 st av 213.


Utöver alla hushåll har också anmälningar kommit in från bygdegårdarna i Västra Skedvi och Näverkärret, Köpings pastorat och IOGT-NTO:s föreningsgård.


Fiberkartan kan man få en visuell bild av anmälningsläget
Vi lämnar nu in en bidragsansökan till Länsstyrelsen.


Nyckeltal som ger konkurrenspoäng talar här till vår fördel, inte minst andelen intresseanmälda bland de permanentboende.


Totalt är vi så många nu att vi tror att det går att presentera en finansieringsplan, som godkänns av Länsstyrelsen - en förutsättning för beviljat bidrag. Här återstår dock en del analys
.Budgetkalkylen


Vår budgetkalkyl under förprojekteringen bygger på -


-  att totalkostnaden för projektet håller sig inom de ramar flera anlitade IT-konsulter kommit fram till.


-  att vi beviljas fullt bidrag från Länsstyrelsen. Vi har gott hopp om att så kan bli fallet.


-  att vi kan sälja det färdiga nätet. Skanova har ett koncept för detta.


-  att vi projekterar för en nätdesign som ger alla en reell möjlighet att på sikt ansluta sig till nätet. Detta

   är ett krav från Länsstyrelsen.


-  att alla idag intresseanmälda skall få sin anslutning.


-  att fiber skall dras ända fram till huset. I det nya Landsbygdsprogrammet kan man få

   bidrag även för kanalisation på tomten, om man tagit med detta i totalprojektet.


-  att maxkostnaden per anslutning är 25.000:-.

   Vid senare anslutning rör det sig om högre belopp.


-  att antalet intresseanmälda blir så stort att budgeten går ihopVi måste vid bidragsansökan kunna uppvisa en trovärdig budget. Vår privata insats (antalet intresseanmälda x insatsen) måste alltså matcha de totala kostnaderna (efter bidrag och försäljningsintäkter, som vi måste utgå från att vi får). Eftersom dessa inte är kända förrän efter upphandling och detaljprojektering, är vi här hänvisade till våra professionella kalkyler från IT-konsulterna, som skiljer sig något åt. Fortfarande väntar vi också på besked om var och på vilka villkor vårt områdesnät kan ansluta till stomnätet, något som påverkar kostnaden.


Vår bedömning är att vi med dagens anslutningsgrad och insatsnivå i bästa fall kan vara i hamn, medan ogynnsamma utfall kan leda till motsatsen, dock i begränsad omfattning relativt sett.


Eftersom vi måste se till att ha marginalerna på vår sida, kommer vi att fortsätta jobba med både kostnads- och intäktssidan, så att budgeten uppvisar nödvändig balans även vid tänkbara ogynnsamma utfall för vår del. I skarpt läge vill vi inte ha några obehagliga överraskningar! I första hand är det anslutningen till stomnätet som står på dagordningen.


Något vi kan hjälpas åt med och som bara är fördelaktigt för alla inblandade, även om det visar sig att budgetfrågan inte är något problem, är att jobba för ännu fler intresse anmälningar. Potentialen är 125 hushåll. Av andras erfarenhet har vi anledning att tro att flera tillkommer i anslutning till kanalisationen, men då kan de inte byggas in i den kalkyl vi måste göra nu. Därför gäller uppmaningen ”ju tidigare, desto bättre”.


Vi återkommer längre fram med en ny rapport om det aktuella läget.Det här skall vi klara av! Vi är nära nu.


Inget bredbandsbidrag till Västra Skedvi


Länsstyrelsens 14 miljoner kronor räckte endast till två projekt av 15 sökande i ansökningsomgången våren 2016. För vår del låg vi som nummer sju i rangordning enligt de poängkriterier som utformats av Jordbruksverket. Det som skiljer oss från projekten ovanför oss är att vi ”bara” nådde näst högsta poängnivån beträffande antalet fastboende i projektområdet, något vi inte kan göra något åt. På alla andra poängsatta områden - anslutningsgrad, likviditet, projektledningskompetens m m - har vi full poäng.


>> Läs mer2016-10-04

Förutsättningar för fiber finns fortfarande!

Bakgrund

Ett förändrat projektupplägg


>>Läs hela texten

Bidrag beviljat för ”Lersäter- och Västra Skedvi”-projektet


Länsstyrelsen har i dagarna beviljat bidrag till IP-Only för anläggning av ett fibernät för bredband inom det område som ingår i ”Lersäter och Västra Skedvi”-projektet. Det är med stor tillfredsställelse vi tar emot detta besked, då den utbyggnad av bredband via fiber, som nu blir möjlig, väsentligt påverkar bygdens framtida livskraft och attraktion, vad gäller såväl företagsamhet som permanentboende och fritidsmiljö.


Länsstyrelsen redogör i ett pressmeddelande 2016-11-24 för bakgrunden till beslutet.

 


Berörda områden inom Västra Skedvis och Lersäters projektområden


För Västra Skedvis del handlar det från söder till norr om Bjurnäs, Ödesboda m fl fastigheter söder om Västlandasjön, Stakboda, Västlandaholm, Fröänge, Skedviby, Skedvi Prästgård, Tuna, Laksta, Alvesta, Tålbo, Spaboda, Långbo, Ire, Svansboda inkl Näverkärret, Brattfors.

Intresseanmälda fastigheter är inprickade på Fiberkartan .


För Lersäters del ingår områden som Gisslarbo, Valbricka och Kölsta. En mer detaljerad beskrivning finns i Lersäter-gruppens egen Facebook-information.


I det sammanslagna Lersäter-/Västra Skedviprojektet har även vissa fastigheter längs vägen mellan projekten kunnat tas med.Bredbandsinstallation på attraktiva villkor till alla intresserade inom projektområdet


IP-Only kommer att delge alla intresseanmälda fastigheter inom ”Lersäter och Västra Skedvi”-projektet skarpa erbjudanden om fiberbaserade bredbandsinstallationer. Även övriga fastigheter kommer under ansökningsperioden att kontaktas om anslutning på samma villkor.


IP-Only är en nätoperatör, som bygger, äger och driver fibernät i hela landet, även i vårt närområde,

t ex Skinnskatteberg. Den gren inom företaget, som fokuserar på landsbygden, benämns ByNet.

Företaget tillämpar samma anslutningsvillkor för alla och kommer att presentera dem i samband

med erbjudandet. Några av villkoren är följande.


•   Installationskostnad (ända in i huset - klart för användning): 19.900:-. (Som jämförelse kan

    nämnas att vi i vårt eget Västra Skedvi-projekt var tvungna att kalkylera med 25.000:-.)


    Det är viktigt att tänka på -

    -   att en installation är en investering, som ökar fastighetens marknadsvärde.

    -   att kostnaden under projektet är subventionerad, varför en installation i ett senare skede blir

        väsentligt dyrare, om man ändrar sig, eller leder till ett motsvarande sänkt marknadsvärde av

        fastigheten vid en eventuell försäljning, i och med att den nye ägaren då får stå för kostnaden.


•   Rabatterad kostnad för extra anslutningar.


•   Möjligheter till avbetalning av installationskostnaden kommer att föreligga, om så önskas.•   Ingen avgift tas ut utöver installationskostnaden, förrän man börjar utnyttja bredbandsuttaget

    genom något abonnemang.


•   Korttidsabonnemang i olika varianter kommer att erbjudas, vilket torde vara attraktivt för

    fritidsboende i första hand.


•   Det är ett s k öppet nät, där flera tjänsteleverantörer erbjuder sina telefoni-, TV- och internet-

    tjänster till mycket konkurrenskraftiga priser. På IP-Onlys hemsida kan man läsa mer om detta.
Anmälan


IP-Only kommer att skicka ut anslutningserbjudanden per post inom en snar framtid. Det är viktigt att anmäla sitt deltagande så snabbt som möjligt för att inte fördröja projektstarten.


Länsstyrelsen kommer inte att betala ut några bidragspengar till IP-Only, förrän man ser att det verkliga anslutningsintresset i princip motsvarar inlämnade intresseanmälningslistor, som låg till grund för bidragsbeslutet. Och utan bidrag kan man inte starta något projekt.


Under de närmaste åren kommer det inte att finnas bidragspengar till fiberprojekt på landsbygden

i vår storleksordning. Möjligheten att slå ihop Lersäter- och Västra Skedvi-projekten med IP-Only

som projektägare har alltså i sista stund gett oss den här chansen att få fiber till bygden inom överskådlig tid. Det är av stor betydelse för oss alla att vi till de goda villkor som punktats ovan tar den

här chansen.


Att de allra flesta delar den uppfattningen framgår av vår höga anslutningsgrad beträffande intresse-anmälningar. De huvudargument som legat till grund för vårt arbete i projekteringsgruppen finns sammanfattade i historikavsnittet längre fram i den här informationenÅterstående arbete och tidsplan


Innan spaden kan sättas i marken - förhoppningsvis i vår - återstår på områden, där vår medverkan är

aktuell i större eller mindre utsträckning -


-   insamling av anmälningar från de boende

-   finprojektering av fibernätet

-   kontakter med markägare som berörs

-   planering av genomförandet


Även under grävningsarbetet kommer vi säkert att behöva delta med hjälp och synpunkter.


Om inget oförutsett inträffar bör hela fibernätet vara på plats och i drift någon gång under år 2018.Informationsmöte med festfika i Bygdegården


En fiberträff kommer att äga rum så snart som möjligt, varvid vår lokala projekteringsgrupp, projektledare för Lersäter-projektet (som vi gått ihop med) och representanter från IP-Only kommer att vara på plats för information och diskussion om den fortsatta projektplaneringen inför byggstarten. Håll utkik efter inbjudan!


En motsvarande fiberträff kommer att äga rum i Lersäter..Västra Skedvi-projektets bakgrund och historik - för den som är intresserad


Länkar till


>> Bakgrund: En övertygelse om behovet av ett fibernät i bygden


>> Historik: Den krokiga vägen2017-01-12


Sidan ändrad senast 2017-02-03