Välkomna till fibermöte i Bygdegården

måndagen den 23 januari kl 18.30.


IP-Only inbjuder till informations- och diskussionsmöten inför kommande fiberutbyggnad -

- varje hushåll i projektområdet kommer att få en personlig inbjudan per brev.


Det första mötet äger rum måndagen den 23 januari kl 18.30 i Bygdegården i Västra Skedvi. Det här mötet är i första hand tänkt för fastboende och fritidshusägare i Västra Skedvi-bygden (från fastigheter i Bjurnäs och runt sjöarna Västlandasjön och Rölen i söder till Ire, Brattfors och Näverkärret i norr).


Det andra mötet äger rum dagen efter, dvs tisdagen den 24 januari kl 18.30 i Ullvi-gymnasiets aula i Köping. Det här mötet är i första hand tänkt för de boende i Lersäter med omnejder (Gisslarbo, Kölsta, Rölö . . .).


Båda mötena är öppna möten, så kan man inte gå på ”sitt eget” möte, kan man besöka det andra om man vill. Informationen kommer att vara likartad på båda mötena, eftersom det efter sommarens projektsammanslagning rör sig om ett enda projekt. Uppdelningen på två områdesspecifika möten har enbart praktiska orsaker.


Under mötet kommer IP-Only att presentera sitt erbjudande och svara på frågor, både under mötet och enskilt i efterhand för alla som så önskar. Hela vår ”gamla” projektledning och representanter för motsvarande ledningsgrupp i Lersäter kommer också att vara närvarande och finnas till hands, om det behövs.


Vi hoppas att alla efter mötet skall känna sig trygga att ”skriva på” för fiberanslutning, så att den fortsatta projekteringen och utbyggnaden kan komma igång.


Rapport från fibermöten i januari 2017


IP-Onlys informations- och diskussionsträffar i Bygdegården resp Ullvigymnasiets aula beträffande deras fibererbjudande har nu genomförts. Båda mötena var välbesökta, vilket tyder på att det finns ett stort intresse för ett fibernät inom projektområdet, vilket i och för sig framgått redan tidigare. Det är det stora antalet intresseanmälningar som möjliggjort den här satsningen.


Så mycket diskussion blev det inte under mötena men desto mer information av IP-Onlys

informatör Johan Lindström. Han presenterade företaget, redogjorde för dess fiberkoncept och varför fiber hör framtiden till samt gick igenom avtalsvillkoren som gäller vid beställning. Det viktiga kan man läsa sig till i det beställningserbjudande, som gått ut till alla - i varje fall till de flesta - inom projektområdet. För den som inte var med på någon av träffarna men vill veta mer specifikt vad Johan tog upp har Markus Nyberg skrivit ned en utförlig sammanfattning, som finns att läsa på en av Lersätergruppen nystartad hemsida avseende projektet.

Adressen dit är www.landsbygdsfiber.wordpress.com.


De allmänna frågorna i anslutning till informationen handlade i huvudsak om anslutnings-punkter, den tänkta fiberdragningen, markägaravtal och tidsplan. Eftersom ingen detaljpro-jektering görs, förrän man ser att projektet kan bli av, kan man i nuläget inte ge exakta svar

på alla frågor, men -


-   det finns anslutningspunkter.


-   mark- och husägare kommer att kontaktas för diskussion och samråd om lämplig

    nätdragning och apparatinstallationer.


-   tidsplanen styrs av när projektet kan komma igång (”så snart tillräckligt många anmält

    sig”), av hur många tidskrävande myndighetskontakter som krävs och hur smidigt

    markägarfrågorna kan lösas. Den här finprojekteringen bör kunna ske inom ramen för

    innevarande år. Grävningsarbetet kan sedan påbörjas så snart vinterförhållanden upphör.

    Allt bör kunna vara klart under år 2018, men olika delområden kopplas på successivt i

    takt  med att nätdragningen blir klar.

   


En fråga som lyftes fram på mötet gällde en jämförelse mellan fiberbredband och mobilt bredband med avseende på kostnaden, och vad det är man betalar för.


-   Vid abonnemang i ett fibernät betalar man för tillgången till nätet och för hastigheten, och

    i priset ingår obegränsad mängd data. Man kan surfa och titta på högupplöst film dygnet       

    runt om man vill utan att månadskostnaden påverkas. Det finns en väldig överkapacitet i   

    ett nät som säkrar tillgången till data under överskådlig framtid, och hastigheten påverkas

    inte av ett stort kapacitetsutnyttjande. Man får vad man betalar för.


-   Även vid mobilt abonnemang betalar man för tillgången till nätet och hastigheten - men

    också för en viss datamängd man bestämmer sig för. Om man gör slut på sin

    datamängd i förtid under en månad, kan man köpa mer, om det finns kapacitet i masten 

    man utnyttjar.  Viss eftertanke rekommenderas dock här.


    •   Tilläggsdata är dyra och finns inte i obegränsad mängd. Alltmer av den varan kommer

         att behövas (se nästa pkt).


    •   Högt kapacitetsutnyttjande sänker hastigheten och begränsar i värsta fall tillgången

         till nätet. I dessa lägen får man inte vad man betalar för. Sådana scenarier lär dock bli

         allt vanligare, då behovet av datakraft per hushåll ökar explosivt p g a att antalet

         ”självklara” datatjänster blir alltfler och p g a ändrade TV-vanor: Man tittar på

         TV-program och filmer när det passar en själv genom att utnyttja dataslukande

         playtjänster.


Funderar man på en mobil lösning bör man därför ta reda på mastens framtida kapacitets-potential samt kostnaden för de datamängder man kommer att behöva. Resultatet bör sedan jämföras med fiberalternativet, som är framtidssäkert och fungerar utan mobilnätets hastighets- och kapacitetsproblem. Ekonomiskt är ett abonnemang i ett fibernät dessutom billigare än i ett mobilnät, vilket gör att installationskostnaden kan räknas hem inom några år. Bättre kvalitet till ett lägre pris alltså - med fiber.Dags för fiberbeställning


Den enda återstående tröskeln att passera innan en fibrering av projektområdet kan påbörjas utgörs av ett tillräckligt antal inlämnade fiberbeställningar. Dessa bör lämnas in så snart som möjligt, även om kampanjtiden med rabatterade villkor inte går ut förrän i slutet av februari. IP-Only kommer att trycka på startknappen för genomförandet av projektet, så snart en ekonomiskt hållbar anslutningsgrad uppnåtts.


De flesta inom projektområdet har fått ett utskick med avtalsvillkor och beställningsformulär. Vissa - för området positiva - justeringar pågår, varför några har fått vänta på sina försändelser, men det är på gång.


Anmälan sker enklast via nätet men kan också ske ”postvägen” genom inskick av talongen,

som finns i det utskickade materialet. Men en rekommendation är att gå in på IP-Onlys hemsida  www.ip-only.se  och klicka på ”Privat” och därefter på ”Beställ fiber”. I rutan som då kommer upp skriver man in sin husadress inkl ortnamn, t ex Björbo 8, Kolsva (alltså inte fastighets-beteckningen, som skulle kunna vara Björbo 2:14 i detta påhittade exempel). Har man gjort rätt får man strax besked om att fiber till adressen är möjlig samt en länk till beställningsformuläret. Sedan är det inga konstigheter (men missa inte att det skall stå ett + framför telefonnumret, som även skall innehålla landsnumret). Får man problem av något slag kan man vända sig till IP-Onlys kundtjänst (tel 0200-430000) eller kontakta någon i vår lokala projektgrupp.Nuläget


Beställningar har börjat droppa in i ökad takt och är i månadsskiftet januari - februari uppe i ca 250 st i hela projektområdet, alltså inkl Lersäter med omnejd. Det motsvarar än så länge inte antalet intresseanmälningar, men erfarenheten säger att många väntar till slutdatum närmar sig. Vi hoppas på din anmälan så snart som möjligt!


Bredbandsprojekteringen: Lägesrapport den 1 mars 2017


Tiden för beställning av en fiberinstallation på rabatterade villkor har gått ut. Antalet beställningar är ca 465 st i hela projektområdet - någon exakt siffra kan inte anges, då några inkommit sent och inte hunnit registreras. Även om vi inte nått upp riktigt till det tidigare antalet intresseanmälningar, som låg till grund för att vi blev beviljade bidrag,ligger vi nära, och det är helt klart att det finns ett stort intresse för fiber i bygden.


Närmast skall IP-Only göra en detaljprojektering, en förstudie som förhoppningsvis innehåller ett beslut om att en finprojektering skall inledas. I den ingår en mer detaljerad plan för nätdragningen mellan och inom byarna inklusive accessnät till registrerade slutkunder samt erforderliga kontakter med markägare och myndigheter.


Så snart IP-Only gett besked om den fortsatta projekteringen kommer information om deras beslut att läggas ut här på hemsidan. Under väntan är det fortfarande möjligt att lägga in en beställning per post, men ju längre fram i projekteringen vi befinner oss, desto mindre chans att detta kan ske på angivna villkor i och med att förändringar inte kan ske utan byråkratiskt, administrativt och operativt merarbete.


Vi råder av ovanstående anledning alla som inte tecknat sig för fiber att tänka igenom sitt beslut en extra gång dels för sin egen skull, så att man inte ångrar sig senare, dels för bygdens skull, då antalet beställningar är en av flera viktiga faktorer som är avgörande för projektets genomförande.

Senast ändrad 2017-04-28